Algemene voorwaarden

Aanmelding

Voor verloskundige begeleiding kun je je zonder verwijzing aanmelden bij SamSam. Je kunt hiervoor het aanmeldingsformulier gebruiken op de website www.samsamverloskunde.nl/contact/ Je aanmelding dient voorzien te zijn van je persoonlijke gegevens, zoals gevraagd in het contactformulier op de website. Na aanmelding zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen voor het plannen van de eerste afspraak.

Vergoeding

Verloskundige zorg valt in het basispakket en wordt door alle verzekeraars vergoed. Als je niet verzekerd bent zul je zelf de kosten moeten betalen. Je kunt hierover met SamSam een betalingsregeling treffen.

Een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie (een poliklinische bevalling) wordt niet door alle verzekeringen vergoed. Informeer hiernaar bij je verzekering.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betaling

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Achterwacht

SamSam heeft met verschillende verloskundigen uit de regio afspraken gemaakt met betrekking tot achterwacht. Waarneming Bij afwezigheid van je verloskundige, zoals bij ziekte, scholing en vakantie, zal samSam zorgdragen voor waarneming door een andere verloskundige.

Privacy

Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. (www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc14.htm) SamSam respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, hetzij via de website, hetzij tijdens een persoonlijk contact, vertrouwelijk wordt behandeld. SamSam gebruikt je gegevens voornamelijk om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan je, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  – je je ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  – de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  – de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van jou. (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Klachten

Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het mij dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kan ik een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

Ik maak graag een afspraak voor een gesprek

Het kan gebeuren dat ik nét even geen tijd heb als jij iets met mij wilt bespreken. Dat is vervelend. Maar ik vraag je begrip hiervoor. Mijn werk is niet altijd goed te plannen. Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. Ik maak graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten.

Hulp nodig bij het melden van je klacht?

Vind je het prettig als iemand je helpt om de klacht in te dienen? Bel dan naar 0900 – 2437070 (€ 0,10 per minuut). Dat is het telefoonnummer van de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang. De medewerkers van deze afdeling kunnen je meer vertellen over je rechten en adviseren je graag. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. Kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

Als we er samen niet uitkomen: de bemiddelaar

We hopen natuurlijk dat het niet zover komt. Maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Als je dat wilt, kunnen we dan een ‘bemiddelaar’ om hulp vragen. Dat is een onpartijdig iemand die ons helpt om samen een oplossing te zoeken. Daar is hij of zij speciaal voor opgeleid. Het doel van de bemiddelaar is het vertrouwen tussen jou en mij te herstellen.

Voor een onafhankelijk oordeel: de klachtenfunctionaris

Als je een onafhankelijk oordeel wilt, kun je je klacht indienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV). Deze klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zo ja, dan zal de commissie ons vragen om onze dienstverlening aan te passen. Meer informatie over de klachtencommissie en de procedure vind je op internet: www.klachtverloskunde.nl.

Een klacht indienen kost niets

Aan alles wat hier besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de bemiddelaar en klachtencommissie is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies. Die hulp zul je dan wél zelf moeten betalen.

Meer informatie?

Uitgebreidere informatie over deze klachtenregeling voor verloskundige praktijken vind je op de website van de KNOV: www.knov.nl. Of kijk op de website van onze praktijk. Heb je geen internet? Dan hebben wij deze informatie ook op papier voor je. Vraag er gerust naar.